Kontynuuj zakupy
Twoje zamówienie

Twój koszyk jest pusty

Dorzuć do koszyka
7,00 zł
Już możesz złożyć zamówienie z odbiorem 29.05-30.05.2024!

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.LOKALNYROLNIK.PL
(“Regulamin”)


Postanowienia ogólne
§1
 1. Regulamin określa ogólne warunki umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Farmer Direct spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: “Sprzedawca”), a Konsumentem bądź Przedsiębiorcą (dalej: “Klientem”) za pośrednictwem sklepu internetowego www.lokalnyrolnik.pl (dalej: “Sklep internetowy”) i stanowi integralną część każdej umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 2. W Regulaminie określono zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w tym w szczególności zasady zawierania umów sprzedaży za jego pośrednictwem, sposób składania zamówień na towary udostępnione w Sklepie internetowym, dostarczanie zamówionych towarów Klientowi, rodzaj oferowanych przez Sprzedawcę towarów, uiszczanie przez Klienta ceny sprzedaży, prawo odstąpienia od umowy, zasady składania i rozpatrywania reklamacji Klienta oraz pozostałe informacje, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) w zakresie uwzględniającym specyfikę prowadzonej przez Sprzedawcę działalności gospodarczej, dające się do niej zastosować.
 3. Regulamin jest Klientowi udostępniany przed zawarciem umowy sprzedaży - już na etapie rejestracji w Sklepie internetowym lub składania zamówienia bez rejestracji - poprzez zamieszczenie odwołania do linku odsyłającego do jego treści. Pomyślnie zakończona rejestracja lub złożenie zamówienia jest uwarunkowane akceptacją postanowień Regulaminu, po zapoznaniu się z jego treścią. W przypadku przyjęcia przez Sprzedawcę Regulaminu w nowym brzmieniu, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie w Sklepie internetowym, a Regulamin w nowym brzmieniu udostępniony będzie Klientowi przed zawarciem umowy sprzedaży. Klient w każdym czasie, zarówno przed, jak i po rejestracji - w tym również bezpośrednio przed złożeniem zamówienia na towar - ma zapewniony dostęp do Regulaminu, poprzez możliwość wejścia w zakładkę Regulamin na Stronie internetowej.
§2

Przez użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć:

 1. Sprzedawca - spółka działająca pod firmą Farmer Direct spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000453134, NIP: 5272694344, REGON: 146701471, o kapitale zakładowym w wysokości 35 100 zł;
 2. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna niebędąca Konsumentem albo osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, przy czym za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej – zawierająca umowę w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
§3
 1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą listem poleconym (na adres siedziby telefonicznie bądź mailowo - dane niezbędne do nawiązania przez Klienta kontaktu ze Sprzedawcą w formach jak podanych wyżej wskazano w Sklepie internetowym.
 2. Sprzedawca będzie kontaktował się z Klientem wysyłając wiadomości na wskazany przez niego podczas rejestracji lub składania zamówienia adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną (jeżeli Klient podał swój numer telefonu).
Zasady korzystania ze sklepu internetowego
§4
 1. Do korzystania ze Sklepu internetowego niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet z przeglądarką internetową oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e- mail) i numer telefonu podany w celu realizacji dostawy.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego nie wymaga rejestracji ani zalogowania się w Sklepie internetowym.
§5
 1. Rejestracja w Sklepie internetowym możliwa jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, znajdującego się na stronie internetowej www.lokalnyrolnik.pl w trakcie realizacji zamówienia, co najmniej danymi wskazanymi w polach oznaczonych gwiazdką (*) oraz po zaakceptowaniu Regulaminu Sklepu internetowego i zgody (oznaczonej gwiazdką *) na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do podjęcia odpowiednich działań przed zawarciem umowy oraz wykonania umowy.
 2. Rejestracja w Sklepie internetowym jest bezpłatna.
 3. Poprzez dokonanie rejestracji pomiędzy Klientem a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta. Konto prowadzone jest przez czas nieoznaczony. Klient może usunąć konto w dowolnym momencie kierując taką informację do Sprzedawcy (e-mail: pomoc@lokalnyrolnik.pl). Usunięcie konta oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą prowadzenia konta. W przypadku usunięcia konta wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień. Konto Klienta zostanie automatycznie usunięte po okresie 3 lat od daty ostatniej aktywności na Koncie.
§6

Logowanie do Sklepu internetowego odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania dostępnym na stronie www.konto.lokalnyrolnik.pl adresu e-mail Klienta oraz podanie jednorazowego kodu wysłanego na wskazany przez Klienta adres e-mail, a następnie kliknięcie w przycisk  „Prześlij”.

Składanie i realizacja zamówień
§7
 1. Złożenie zamówienia nie wymaga rejestracji w Sklepie internetowym.
 2. Zamówienie rozumiane jest jako akceptacja przez Klienta oferty Sprzedawcy przy wykorzystaniu mechanizmów Sklepu internetowego, poprzedzone akceptacją wyboru towarów oraz wyborem formy płatności i sposobu dostawy, zgodnie z § 7-8 poniżej.
 3. W celu złożenia zamówienia należy:
 1. wybrać w Sklepie internetowym towar będący przedmiotem zamówienia, wybrać dodatkowe opcje, o ile takie zostały wskazane i dokonać ewentualnych dodatkowych czynności, o ile takie wskazano, a następnie kliknąć w przycisk Przejdź dalej;
 2. przejść do koszyka klikając w ikonę koszyka oraz przejść kolejne kroki realizacji zamówienia, w tym:
 • uzupełnić dane Klienta, wybrać spośród opcji wskazanych w formularzu zamówienia – sposób wydania towaru (rodzaj dostawy) oraz formę płatności,
 • kliknąć w przycisk Zapłać teraz.
 1. Klient w momencie składania zamówienia poprzez kliknięcie w przycisk Zapłać teraz potwierdza, że ma świadomość, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 2. Klient może składać zamówienia siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę.
 3. Przyjęcie zamówienia Klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną poprzez e-mail wysłany na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji konta lub składania zamówienia. Potwierdzenie złożenia zamówienia będzie zawierało m.in.: numer zamówienia, termin i adres dostawy, wartość zamówienia.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych lub inną awarię.
§8
 1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie internetowym realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Termin realizacji zamówienia wynosi do jedenastu dni roboczych. Zamówienia w Sklepie internetowym odbywają się cyklach tygodniowych. Klient może składać zamówienia do dnia wskazanego na stronie internetowej oraz wybrać termin oraz sposób dostawy według metod dostępnych dla swojej lokalizacji. W przypadku braku możliwości realizacji w w/w terminie Sprzedawca poinformuje Klienta i wyznaczy nowy termin.
 3. Przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem DPD Polska sp. z o.o., Speedeo lub PickPack S.A (Dostawa Lokalnego Rolnika) pod wskazany przez Klienta adres. Wyboru kuriera dokonuje Klient spośród propozycji wskazanych przez Sprzedawcę dla określonego miejsca dostawy. 
 4. Wszelkie informacje o obowiązujących kosztach i obszarze dostawy znajdują się w dedykowanej zakładce Sklepu internetowego Warunki dostawy.     
 5. Dostawy realizowane przez firmę kurierską nie obejmują dostawy wybranych produktów (np. niektórych produktów świeżych, mrożonych, w szklanych opakowaniach, wrażliwych na warunki transportu). Jeżeli podany przez Klienta adres dostawy znajduje się w lokalizacji, która uniemożliwia dostawę wybranych produktów, zostaną one usunięte z koszyka. 
 6. Klient powinien być obecny we wskazanym przez niego miejscu i czasie dostawy, przy czym dostawca może wydać zamówienie Klientowi lub innej osobie obecnej pod adresem dostawy wskazanym przez Klienta.
 7. Przy dostawach realizowanych przez firmę kurierską w przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy, pracownik firmy kurierskiej pozostawi awizo. Kurier podejmie dodatkowe próby dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do Sprzedawcy. Sprzedawca spróbuje wysłać przesyłkę ponownie, przy czym zastrzega sobie prawo do skontaktowania się mailowo lub telefonicznie z Klientem (przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przy składaniu zamówienia), aby zweryfikować adres dostawy i ewentualnie wyjaśnić, co stanęło na przeszkodzie zrealizowania dostawy. W przypadku ponownego wysłania zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej, Klient będzie zobowiązany do poniesienia kosztów ponownej dostawy, jeżeli pierwsza dostawa nie doszła do skutku z przyczyn leżących po stronie Klienta (np. nieobecnośc Klienta we wskazanym miejscu i czasie dostawy lub podania przez Klienta błędnego adresu dostawy).
 8. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy. 
 9. Z wyłączeniem przypadków niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedawcę, odpowiedzialność za działania pracownika firmy kurierskiej przy doręczeniu przez niego zamówienia Klientowi ponosi firma kurierska.
 10. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń towaru mogących mieć związek z dostawą, w tym pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się ich zgłoszenie zgodnie z procedurą oraz terminami opisanymi w § 14 Regulaminu.

Brak przyjęcia zamówienia do realizacji lub częściowa realizacja zamówienia.

9
 1. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach: a)Klient nie przestrzega zasad Regulaminu, b) Klient zgłasza nieuzasadnione reklamacje, c) zamówienie nie może zostać zrealizowane z przyczyn logistycznych.
 2. W przypadku braku dostępności w magazynie zamówionego przez Klienta towaru lub braku możliwości terminowej realizacji zamówienia z innych przyczyn – Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez niego adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną (jeżeli Klient podał swój numer telefonu) - niezwłocznie po złożeniu zamówienia przez Klienta.
 3. Sprzedawca, informując Klienta o braku możliwości realizacji zamówienia, zobowiązuje się do zwrotu uiszczonej przez Klienta kwoty.
 4. W przypadku, gdy realizacja zamówienia jest możliwa jedynie w części – Sprzedawca poinformuje o tym Klienta w sposób wskazany w ust. 2 powyżej oraz realizuje zamówienie w części, w której jest ona możliwa. W przypadku niedostępności produktów zamówionych i opłaconych przez Klienta, Sprzedawca dokona na podstawie żądania Klienta przesłanego na adres: pomoc@lokalnyrolnik.pl pełnego zwrotu wpłaconej kwoty na konto Klienta, zgodnie z czasem procesowania płatności przez serwis transakcyjny. 
 5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ograniczenia ilościowego w zakupie niektórych towarów lub uzależnienia ich od wartości zamówienia Klienta. O ewentualnych ograniczeniach Klient informowany jest każdorazowo podczas składania zamówienia. 
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania sprzedaży dla Klienta ze względu na aktualny stan magazynowy produktów będących w ofercie. O ewentualnych limitach Klient informowany jest każdorazowo podczas składania zamówienia.
Informacje o towarach, o cenach
§10
 1. Przed zawarciem umowy, Klient jest informowany przez Sprzedawcę o głównych cechach świadczenia. Klient poprzez kliknięcie na wybrany przez siebie, a umieszczony w Sklepie internetowym towar zostaje powiadomiony w szczególności o rodzaju towaru, jego nazwie, producencie, składzie, terminie przydatności, parametrach technicznych, pojemności, gramaturze, cenie brutto, a nadto poprzez wybór opcji Dodaj do koszyka – co ma miejsce jeszcze przed złożeniem zamówienia i zawarciem umowy – o cenie towaru do zapłaty oraz o dodatkowych kosztach związanych z zamówieniem towaru, takich jak koszt dostawy towaru do Klienta, w okolicznościach wyboru przez Klienta takiej opcji.
 2. Sprzedawca informuje na stronie internetowej o datach ważności produktów aktualnie dostępnych w Sklepie internetowym. Daty ważności produktów faktycznie dostarczonych mogą różnić się od tych wyświetlanych na stronie w związku z rotacją produktów w magazynie.
§11
 1. Ceny sprzedaży towarów udostępnianych w Sklepie internetowym podaje się w złotych polskich (PLN) i określa w kwocie brutto. Na wskazaną kwotę brutto składają się wskazana kwota ceny netto towaru i wskazana kwota wartości VAT. 
 2. Cena sprzedaży nie zawiera kosztów dostawy towaru do Klienta oraz kosztów wybranej formy płatności. Koszty zależą od wybranej formy dostawy i podawane są przy wyborze sposobu wydania towaru i formy płatności.
 3. Całkowity koszt zamówienia stanowi cena sprzedaży towaru (kwota brutto) wraz z kosztami dostawy oraz kosztami wybranej formy płatności, wskazana w formularzu zamówienia przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 4. Informacja o cenach towarów jest wiążąca do odwołania przez Sprzedawcę, tj. wskazania przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego nowej ceny towaru w miejsce ceny dotychczas obowiązującej – przy czym zmiana cen nie ma wpływu na zamówienia złożone i przyjęte do realizacji przez Sprzedawcę przed datą zmiany ceny.
 5. Sprzedawca przewiduje możliwość wprowadzenia programów przewidujących dodatkowe korzyści dla Klientów. Zasady uczestnictwa w takich programach określać będzie każdorazowo odrębny regulamin.
 6. Klientom, którzy wyrazili na to zgodę, Sprzedawca może oferować promocje lub dołączać do zamówień próbki towarów.
§12
 1. Sprzedawca informuje, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2020 r. Sprzedawca może wystawić fakturę na rzecz podatnika podatku VAT lub podatku od wartości dodanej wyłącznie, jeżeli przy składaniu zamówienia Klient poda swój numer NIP (VAT UE), w przeciwnym razie Sprzedawca nie będzie miał możliwości późniejszego wystawienia faktury z numerem NIP (VAT UE) Klienta. Żądanie wystawienia faktury wraz z numerem NIP należy wpisać w polu dodaj notatkę do Twojego do zamówienia.
 2. Każdy klient w terminie do 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar, może zgłosić Sprzedawcy żądanie wystawienia faktury. Żądanie wystawienia faktury należy wpisać w polu dodaj notatkę do Twojego do zamówienia lub przesłać drogą elektroniczną na adres: pomoc@lokalnyrolnik.pl.
 3. Akceptując Regulamin, Klient będący odbiorcą faktury wyraża akceptację na stosowanie faktur w formie elektronicznej, gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Klient może w każdym czasie wyrazić – w dowolnej formie, w tym pisemnie lub elektronicznie na adres: pomoc@lokalnyrolnik.pl - sprzeciw wobec stosowania faktury elektronicznej, wówczas zostanie mu doręczona faktura w formie papierowej.  Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
 4. Akceptacja Regulaminu przez Klienta nie wyłącza prawa Sprzedawcy do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Klienta wskazane przez niego przy składaniu zamówienia, w tym jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
 6. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej w pliku PDF na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub zamówienia. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej.
Forma płatności.
§13
 1. Płatność za realizację zamówienia może nastąpić w jeden z poniższych sposobów: płatności elektroniczne Tpay (w tym BLIK, karty, online, płatność odroczona).
 2. Klient dokonuje zapłaty zgodnie z formą płatności wskazaną w zamówieniu.
Procedura reklamacyjna
§14
 1. Zgodnie z art. 38 pkt 4) ustawy o prawach konsumenta, tj. ze względu na oferowane przez Sprzedawcę towary, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 2. Sprzedawca udziela gwarancji jakości na towary, na podstawie której, w terminie 3 dni od daty dostarczenia, Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji co do jakości otrzymanego towaru lub co do ilości towarów lub kompletności zamówienia, za pomocą odpowiedniego przycisku dostępnego z poziomu konta użytkownika w Sklepie internetowym, wiadomości e-mail na adres pomoc@lokalnyrolnik.pl. lub w formie pisemnej pod adresem: Farmer Direct sp. z o. o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, z dopiskiem Reklamacja usług Lokalny Rolnik.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz zgłaszane wobec Sprzedawcy żądanie. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Sprzedawca może poprosić składającego reklamację o przesłanie zdjęcia reklamowanego towaru w celu weryfikacji zgłoszonej reklamacji lub o odesłanie zareklamowanego towaru na wskazany przez siebie adres. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych zwrotów przesyłanych za pobraniem.
 5. W razie zgłoszenia reklamacji w powyższym terminie, zostanie ona rozpatrzona w ciągu 14 dni od zgłoszenia. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie w sposób i na adres wskazany w reklamacji.
 6. Zgłoszenie roszczenia, niezależnie od powodu jego zgłoszenia, jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy przez Klienta. W wyniku zgłoszenia powstaje nadpłata, której zwrot nastąpi do 10 dni zgodnie z terminem określonym przez procesora płatności na konto Klienta.  
 7. Niezgłoszenie reklamacji w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej uważa się za przyjęcie towarów bez zastrzeżeń.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, jeżeli jakość ta uległa pogorszeniu już po dostarczeniu produktów Klientowi i z przyczyn leżących po stronie Klienta (produkty łatwo psujące się, produkty świeże, o krótkich terminach ważności itp. – np. w sytuacji kiedy Klient nie przechowywał produktów mrożonych w zamrażalniku).
 9. Niezależnie od powyższego, Klient ma prawo skorzystać z procedury reklamacyjnej, w ramach której może zgłosić swoje zastrzeżenia co do usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, w szczególności funkcjonowania Sklepu internetowego lub kwestii związanych z rozliczaniem transakcji.
Warunki reklamacji. Przedsiębiorca.
§15
 1. Zapisów § 14 Regulaminu nie stosuje się do umów zawieranych z Przedsiębiorcą. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, w stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami, jest wyłączona.
 2. Sprzedawca może udzielić Klientowi będącemu Przedsiębiorcą gwarancji na zasadach odrębnie określonych.
Inne postanowienia.
§16
 1. Klient jest zobowiązany do podawania w formularzach rejestracyjnych, zamówień i reklamacji, jak również w jakichkolwiek innych formularzach służących do kontaktu ze Sprzedawcą prawdziwe i pełne informacje oraz dane. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi w przypadku posługiwania się przez Kupującego nieprawdziwymi danymi.
 2. Usunięcie konta Klienta jest możliwe na wyraźną prośbę Klienta przesłaną pocztą elektroniczną Sprzedawcy na adres pomoc@lokalnyrolnik.pl lub osobiście przez Klienta za pomocą odpowiedniego pola w ustawieniach konta użytkownika w Sklepie internetowym, o ile Sprzedawca udostępnił taką możliwość Klientom.
 3. Usunięcie konta Klienta poczytuje się za rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą ze Sprzedawcą.
 4. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), zdjęcia towarów, znaki towarowe oraz  inne informacje,  dostępne na stronie Sklepu internetowego stanowią przedmiot wyłącznych praw autorskich Sprzedawcy. Powyższe elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
 5. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Sklepu internetowego materiałów wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy i nie może naruszać postanowień Regulaminu, polityki prywatności Sklepu internetowego oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Sprzedawcy. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Sklepie internetowym w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Sprzedawcy, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych. 
Ochrona danych osobowych Klientów.
§17
 1. Administratorem danych osobowych jest Farmer Direct spp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz dostawcy, którym dane zostały udostępnione zgodnie z udzieloną przez Klienta zgodą lub których udostępnienie jest niezbędne w celu prawidłowego wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub umowy sprzedaży towarów dostępnych w Sklepie internetowym.
 2. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia oraz prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazania danych innemu administratorowi danych. Podanie danych jest dobrowolne i stanowi warunek zakupu towarów za pośrednictwem  Sklepu internetowego.
 3. Klient, który wyraził na to zgodę, otrzymuje okresowo od Sprzedawcy na adres e-mail informacje handlowe dotyczące towarów i usług oferowanych przez Administratora i jego partnerów. Zgodę taką Klient może w każdej chwili odwołać kontaktując się ze Sprzedawcą za pomocą formularza dostępnego na stronie Sklepu internetowego, drogą e-mail pod adresem pomoc@lokalnyrolnik.pl lub listownie na adres siedziby Sprzedawcy.
 4. Wszelkie postanowienia dotyczące ochrony prywatności dostępne są w polityce prywatności (www.lokalnyrolnik.pl/pages/polityka-prywatnosci)
§18
 1. Spory powstałe w związku z zawarciem lub wykonywaniem umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego, w braku polubownego ich załatwienia przez strony – poddaje się pod rozstrzygnięcie: a)sądu powszechnego według właściwości ogólnej – w przypadku umów zawartych z Konsumentem; b) sądu właściwego ze względu na siedzibę Sprzedawcy – w przypadku umów zawartych z Przedsiębiorcą.
 2. W okolicznościach sporu powstałego w związku z zareklamowanym przez Konsumenta towarem konsumpcyjnym, Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń – po uprzednim wyczerpaniu drogi reklamacyjnej – w szczególności poprzez: a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z treścią art. 37 ustawy o Inspekcji Handlowej z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 542 z późn. zm.) – dalej u.i.h. – z wnioskiem o rozpoznanie sporu powstałego pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą, na tle zawartej umowy sprzedaży, podając we wniosku w szczególności: dane identyfikujące strony, przedmiot sporu, dotychczas przedsiębrane działania, żądanie Konsumenta względem Sprzedawcy. Informacja o szczegółowym trybie postępowania przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi zawarta jest w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich oraz dostępna jest w siedzibach i na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji I Konsumentów, b) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z treścią art. 36 u.i.h. – dla województwa mazowieckiego będzie to Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie – z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu, podając we wniosku w szczególności: dane identyfikujące strony, przedmiot sporu, dotychczas przedsiębrane działania, żądanie Konsumenta względem Sprzedawcy. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez Mazowieckiego  Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibie oraz na stronach internetowych Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, c) złożenie skargi do Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce (ECK w Polsce). Informacje na temat sposobu rozwiązywania konsumenckich sporów transgranicznych oraz zasad i trybu procedury składania skarg dostępne są na stronie internetowej www.konsument.gov.pl.
 3. Konsument może również uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów (przykładowo: Federacja Konsumentów, Fundacja Konsumentów). Informacja na temat zasad i trybu udzielania bezpłatnych porad dostępna jest w siedzibie oraz na stronach internetowych poszczególnych rzeczników praw konsumenta lub organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów.
Postanowienia końcowe
§19
 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu ze skutkiem na przyszłość z następujących ważnych przyczyn: a) zostanie wprowadzona nowa funkcjonalność Sklepu internetowego, korzystanie z której nie może odbywać się na podstawie dotychczasowego Regulaminu, b) zmiana jest wymuszona przepisami prawa, c) zostanie zmieniona dotychczasowa funkcjonalność Sklepu internetowego, w szczególności w celu zwiększenia komfortu lub ułatwienia korzystania ze Sklepu internetowego lub aplikacji, d) wprowadzane zostaną nowe usługi lub zasady dokonywania zakupów bądź zmiany w zakresie świadczonych usług lub zasad dokonywania zakupów, korzystanie z których nie może odbywać się na podstawie dotychczasowego Regulaminu.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują pod warunkiem opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu internetowego z 30-dniowym okresem przejściowym. O zmianie Regulaminu Klient zostanie powiadomiony drogą poczty elektronicznej.
 3. Klient ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec zmienionych postanowień Regulaminu. Sprzeciw można zgłosić w formie elektronicznej, pod adresem poczty elektronicznej Sprzedawcy: [pomoc@lokalnyrolnik.pl]. Skuteczny sprzeciw skutkuje rozwiązaniem umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą oraz usunięciem konta Klienta ze Sklepu internetowego. Po upływie 30 dni od powiadomienia o zmianie Regulaminu domniemywa się, że Klient przyjmuje zmienione postanowienia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie nowego Regulaminu stosuje się przepisy dotychczasowe.
 4. Po dostarczeniu towarów Klientowi, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zbadania opinii Klienta o przeprowadzonej transakcji poprzez przesłanie Klientowi na wskazany w zamówieniu adres e-mail zaproszenia do wypełnienia ankiety (Klient nie jest zobowiązany do wypełnienia jej) oraz poprzez kontakt telefoniczny. 
 5. Sprzedawca nie wyraża zgody na odpłatną odsprzedaż przez kupującego nabywanych towarów konsumentom w ramach działalności gospodarczej kupującego.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem do umów zawartych z Konsumentem stosuje się m.in. przepisy ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 380 z późn. zm.) – dalej kc, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. Z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn.zm.).
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem do umów zawartych z Przedsiębiorcą stosuje się m.in. przepisy ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 380 z późn. zm.) – dalej kc, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. Z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.12.2023.