Kontynuuj zakupy
Twoje zamówienie

Twój koszyk jest pusty

Dorzuć do koszyka
7,00 zł
Już możesz złożyć zamówienie z odbiorem 26.06-28.06.2024!

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

obowiązująca od 22 grudnia 2023 r.

Farmer Direct spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, Wydziale XII Gospodarczym KRS pod numerem 0000453134, NIP: 5272694344, o kapitale zakładowym 35 100 zł, właściciel portalu internetowego lokalnyrolnik.pl, świadcząca usługi w zakresie pośredniczenia w transakcjach sprzedaży produktów spożywczych, chroni prywatność osób korzystających z jej usług i ich danych osobowych.

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych w trakcie korzystania z usług w ramach serwisu, lokalnyrolnik.pl przyjął niniejszą „Politykę Prywatności”, w której określone są: cele i zakres przetwarzanych danych osobowych, sposób ich ochrony, podstawy prawne przetwarzania oraz prawa osób, których dane dotyczą.

 1. Definicje
 • Administrator – Farmer Direct spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, Wydziale XII Gospodarczym KRS pod numerem 0000453134, NIP: 5272694344, o kapitale zakładowym 35 100 zł;
 • Dane osobowe – wszelkie informacje o możliwym do zidentyfikowania Użytkowniku lub Użytkowniku niezalogowanym, tj. osobie, którą można pośrednio lub bezpośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, genetyczną psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 • Klienci – wszelkie podmioty współpracujące z Administratorem, jego kontrahenci, którym Administrator świadczy swoje usługi oraz bezpośrednio związane z nimi usługi marketingowe;
 • Konto – usługa elektroniczna utworzona i świadczona przez Administratora na rzecz Użytkownika w ramach Serwisu, stanowiąca przestrzeń wyłącznego dostępu Użytkownika w systemie teleinformatycznym dostarczanym przez Administratora;
 • Profil – zbiór informacji dotyczących Użytkownika o charakterze osobowym i behawioralnym, gromadzone przez Administratora, a związanych z jego czynnikami osobowymi, w szczególności jego preferencjami osobistymi, zachowaniami, zainteresowaniami, lokalizacji;
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Serwis – portal internetowy należący do i zarządzany przez Administratora, w ramach którego Administrator świadczy swoje usługi, znajdujący się pod adresem: lokalnyrolnik.pl;
 • Usługi – zespół usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, w szczególności za pośrednictwem Serwisu, a także usługi marketingu bezpośredniego;
 • Usługodawcy – wszelkie podmioty współpracujące z Administratorem, jego kontrahenci, które świadczą Administratorowi swoje usługi oraz bezpośrednio związane z nimi usługi marketingowe;
 • Ustawienia – funkcja Konta, pozwalająca Użytkownikowi korzystającemu z Usług na odpowiednie zarządzanie tymi usługami, w tym samodzielne modyfikowanie ich zakresu oraz na wybór preferencji odnośnie zakresu i celów przetwarzania jego danych osobowych;
 • Użytkownik – osoba fizyczna, która posiada Konto i korzysta z Usług;
 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem danych osobowych Użytkowników oraz użytkowników niezalogowanych jest Administrator. W razie pytań dotyczących przetwarzania danych oraz przysługujących Użytkownikom oraz użytkownikom niezalogowanym praw, kontakt z Administratorem jest możliwy w następujący sposób:

  1. za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego pod adresem: www.paczka.lokalnyrolnik.pl/pages/contact; lub
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: pomoc@lokalnyrolnik.pl.

  Podstawa prawna: obowiązek informacyjny art. 13 ust. 1 lit. a RODO.

  III. Zakres i cele przetwarzania danych osobowych Użytkowników i Użytkowników niezalogowanych

  W związku z tym, że Administrator świadczy różne usługi dla Użytkowników i użytkowników niezalogowanych, dane osobowe Użytkowników i użytkowników niezalogowanych są przetwarzane w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. W celu zapewnienia przejrzystości informacji, pogrupowaliśmy je przez pryzmat celów przetwarzania danych.

  Cel 1: Założenie Konta, dostęp Użytkownika do Serwisu, korzystanie z Usług

  Zakres danych: W tym celu Administrator przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników w formularzu rejestracyjnym w Serwisie, tj. adres e-mail, imię i nazwisko. Dodatkowo Użytkownik podaje dane niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Serwis: adres zamieszkania, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania, nazwa i adres grupy zakupowej. 

  Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie Usług na rzecz Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  Cel 2: Korzystanie z Usług niewymagających założenia Konta

  Rodzaje Usług: Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia Usług niewymagających założenia Konta, takich jak przeglądanie treści Serwisu.

  Zakres danych: W tym celu Administrator przetwarza dane osobowe dotyczące aktywności Użytkownika niezalogowanego w Serwisach, tj.: dane dotyczące oglądanych produktów/usług oferowanych w Serwisie, jak również dane dotyczące sesji urządzenia Użytkownika niezalogowanego oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID.

  Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz prawnie uzasadnione interesy Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f).

  Cel 3: Korzystanie z Usług wymagających założenia Konta

  Rodzaje Usług: Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia Usług wymagających założenia Konta, takich jak: składanie zamówień na produkty/usługi oferowane w Serwisie.

  Zakres danych: Administrator przetwarza w powyższym celu następujące dane osobowe Użytkowników: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny, informacje o zamówieniu: zamówione towary, data zamówienia, dni i godziny odbioru, czy zamówienie zostało opłacone, czy zamówienie zostało odebrane, czy zamówiono newsletter.

  Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  Cel 4: Statystyka korzystania z poszczególnych funkcji i części Serwisu, popularności produktów/usług oraz ułatwienie korzystania z Serwisu

  Zakres danych: W tych celach dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, dotyczące aktywności Użytkowników i użytkowników niezalogowanych w Serwisie, takie jak: odwiedzane strony i podstrony Serwisu oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące historii wyszukiwania, adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego.

  Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawianiu funkcjonalności Serwisu i ułatwianiu dostępu do Konta

  Cel 5: Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń

  Zakres danych: W tym celu Administrator może przetwarzać niektóre dane osobowe podane w ramach Konta lub składania zamówienia, takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z Usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

  Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

  Cel 6: Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

  Zakres danych: W tym celu Administrator przetwarza dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach Konta, tj. imię i nazwisko, adres e-mail oraz miejsce zamieszkania, jak również dane dotyczące korzystania z Usług będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.

  Podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonowania Usług oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami.

  Cel 7: Rekomendowane oferty produktów/usług

  Rodzaj usług: Rekomendowane oferty produktów/usług to specjalne, indywidualne oferty kierowane do Użytkowników na bazie ich aktywności w Serwisie. Rekomendowane oferty są prezentowane: (i) w Serwisie; (ii) poprzez przesyłanie ich na adres e-mail Użytkownika.

  Zakres danych: W tym celu Administrator przetwarza dane osobowe podane w ramach Konta oraz zagregowane w ramach profilu, w tym dane dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie, rejestrowane oraz przechowywane za pośrednictwem plików cookies, w szczególności informacje o odwiedzonych podstronach oraz niezakończone zamówienia.

  Cel 8: Marketing i remarketing

  Rodzaj Usług: Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników oraz użytkowników niezalogowanych w celu marketingu bezpośredniego usług lub produktów własnych, celem jak najlepszego dopasowania oferowanych Użytkownikom oraz użytkownikom niezalogowanym produktów lub usług do ich aktualnych potrzeb i przewidywania ich zachowań lub preferencji zakupowych.

  Zakres danych: W tym celu Administrator przetwarza dane osobowe podane w ramach Konta, tj. imię i nazwisko, adres e-mail (w przypadkach, w których została udzielona zgoda na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej), miejsce zamieszkania oraz zgromadzone w profilu, dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie, rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies (także w stosunku do użytkowników niezalogowanych), w szczególności historię odwiedzonych podstron Serwisu, preferencje osobiste, zachowania, zainteresowania, historię wyszukiwania, historię zamówień, kliknięcia w Serwisie, daty logowania i rejestracji, dane dotyczące wyświetlania i korzystania z określonych usług/produktów w Serwisie, aktywność związaną z komunikacją z Administratorem.

  Remarketing: W celu dotarcia do Użytkowników oraz użytkowników niezalogowanych z komunikatami marketingowymi Administratora poza Serwisami, Administrator korzysta z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu komunikatów marketingowych Administratora, w tym informacji handlowych, na innych stronach niż Serwis. W tym celu zewnętrzni dostawcy (m.in. Google, Facebook) instalują np. odpowiedni kod lub piksel, aby pobrać informacje o aktywności Użytkowników lub użytkowników niezalogowanych w Serwisie. Informacje te dotyczą aktywności Użytkowników lub użytkowników niezalogowanych w Serwisie, w szczególności historii odwiedzonych podstron Serwisu. 

  Podstawa prawna: zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 22 ust. 2 lit. c RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu bezpośrednim usług lub produktów Administratora. 

  1. Obligatoryjność podawania danych osobowych i konsekwencje ich niepodania

  Podanie niektórych danych osobowych jest warunkiem skorzystania z Usług lub zawarcia umowy na odległość z Administratorem (dane obligatoryjne). Dane obligatoryjne są oznaczone w Serwisie za pomocą gwiazdki. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości skorzystania przez Użytkownika z Usług. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

  W zakresie danych osobowych, które są gromadzone automatycznie, ich podanie jest również dobrowolne, a wyrazem takiej woli po stronie Użytkownika lub użytkownika niezalogowanego jest odpowiedni zestaw ustawień przeglądarki internetowej, z której następuje połączenie z Serwisem.

  1. Przetwarzanie danych osobowych dzieci

  Aby korzystać z Usług, Użytkownik musi mieć ukończone 16 lat lub uzyskać zgodę osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem. Administrator nie zamierza w sposób świadomy gromadzić danych osobowych od dzieci poniżej 16 lat bez uzyskania zgody ich rodzica lub opiekuna.

  1. Odbiorcy danych

  Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane przez Administratora innym podmiotom. W zależności od okoliczności, podmioty te mogą podlegać poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określać cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników (administratorzy). Administrator udostępnia dane osobowe Użytkowników następującym kategoriom odbiorców:

  Usługodawcy: Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi wspierające prowadzoną przez niego działalność, np. dostawcom narzędzi marketingowych, księgowości, doradcom prawnym. 

  Podmioty przetwarzające: Administrator korzysta z usług podmiotów, które przetwarzają dane osobowe Użytkowników wyłącznie na jego zlecenie. Są to m.in. podmioty dostarczające usługi hostingowe, przestrzeń dyskową w chmurze, dostarczają systemy marketingowe (np. do wysyłki newsletterów i innych e-maili), do analizy ruchu w Serwisie, do analizy skuteczności kampanii marketingowych itp.

  Aktualnie Administrator współpracuje z następującymi Usługodawcami, będącymi podmiotami przetwarzającymi dane osobowe:

  - YouLead Sp z o.o.

  1. Wrzesińska 12 / 39 

  03-713 Warszawa

  KRS 0000759932, 

  NIP 1132989333

  Kapitał zakładowy 48.150zł.

  - Meta Platforms, Inc. 

  1601 Willow Road Menlo Park, 

  CA 94025 United States

  - Shopify Inc

  151 O'Connor Street, 

  Ottawa, ON, K2P 2L8

  - Microsoft Corporation 

  One Microsoft Way 

  Redmond, WA 98052-6399 

  United States

  -Cookiebot

  Usercentrics GmbH, 

  Sendlinger Str. 7, 

  80331 Munich

  - YOUR ADVISORS Sp. z o.o.

  Ul.Szamoty 5, 02-495 Warszawa

  NIP 9512386042, REGON 360314998, KRS 0000533459

  KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 30.000 PLN

  - Google LLC

  1600 Amphitheatre Parkway

  Mountain View, CA 94043

  USA

  - OVH Sp. z o.o.

  1. Szkocka 5 lok. 1 - 54-402 Wrocław

  REGON: 933029040 NIP: 899-25-20-556

  Nr KRS: 0000220286

  Kapitał zakładowy: 50000,00 zł

  Administratorzy: Administrator korzysta także z usług podmiotów, które nie działają wyłącznie na jego zlecenie i same ustalają cele oraz sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników. Są to dostawcy oraz podmioty świadczące usługi płatności elektronicznych i kampanii remarketingowych oraz prowadzące badania statystyczne.

  Aktualnie Administrator współpracuje z następującymi Usługodawcami, będącymi administratorami danych osobowych:

  danych osobowych:

  - Krajowy Integrator Płatności S.A.

   z siedzibą w Poznaniu,

   plac Andersa 3, 17 piętro, 

  61-894 Poznań

  - PickPack Spółka Akcyjna

  Warszawa ul. Optymistów 2A, 

  04 – 965 Warszawa, 

  KRS 0000695599, 

  NIP: 9522168281, 

  REGON: 368322678, 

  Kapitał zakładowy 100 000,00 złotych

  - DPD Polska Sp. z o.o. 

  1. Mineralna 5 Warszawa (02-274), 

  KRS 0000028368, 

  NIP: 526-020-41-10, 

  kapitał zakładowy: 228 604,00 zł

  - Speedeo Sp z o.o

  1. Marszałkowska 58

  00-545 Warszawa

  REGON: 522098549, 

  NIP: 7011089272

  kapitał zakłądowy 875 000,00 zł

  Lokalizacja. Usługodawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Jednakże niektórzy spośród Usługodawców mogą mieć siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem danych osobowych poza terytorium EOG Administrator zadbał, aby dostawcy usług dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności z uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności" ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UEUSA. W przypadkach, w których powyższe wymaganie nie zostało spełnione, 

  Administrator zapewnia zgodność przetwarzania danych z RODO poprzez odbieranie od Użytkowników zgody na takie przekazanie, a w razie jej braku – wyłączenie danych osobowych takiego Użytkownika od przekazania do państwa trzeciego.

  Organy państwowe: Dane osobowe są udostępniane także wtedy, gdy zwrócą się o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policji, czy organ nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych (GIODO/PUODO).

  VII. Okres przechowywania danych

  Dane osobowe Użytkowników są przechowywane przez Administratora przez cały okres posiadania Konta w Serwisie w celu świadczenia Usług, jak również do celów marketingowych. Po upływie 3 lat od usunięcia Konta dane Użytkowników zostają zanonimizowane lub spseudonimizowane. 

  Dane osobowe Użytkowników niezalogowanych przechowywane są przez czas odpowiadający ważności zapisanych na ich urządzeniach plików cookies. 

  VIII. Uprawnienia osób, których dane dotyczą

  Administrator zapewnia realizację poniższych uprawnień Użytkownikom i użytkownikom niezalogowanym, poprzez skontaktowanie się z nim w jeden ze sposobów wskazanych w punkcie II. Dodatkowo niektóre z uprawnień mogą być zrealizowane poprzez odpowiednią zmianę Ustawień. Wszelkie uprawnienia opisane poniżej, odnoszące się do Użytkowników, przysługują także użytkownikom niezalogowanym.

  Prawo cofnięcia zgody

  Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił w momencie rejestracji do Serwisu, jak również podczas korzystania z Usług i funkcji Konta. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z Usług. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie, które odbywa się na innej podstawie niż zgoda osoby, której dane dotyczą, na przykład w celu realizacji umowy między Administratorem, a Użytkownikiem.

  Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

  Prawo sprzeciwu wobec wykorzystania danych

  Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym także zautomatyzowango, a w szczególności Profilowania, jeżeli przetwarzanie danych następuje w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora.

  Niezależnie od powyższego osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym Profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Rezygnacja z otrzymywania rekomendowanych ofert w formie wiadomości e-mail, jak również rezygnacja z otrzymywania informacji handlowych dotyczących produktów lub usług Administratora, jest traktowana jak sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, w tym Profilowania w celach marketingowych i gwarantuje zaprzestanie ich dalszego przetwarzania w tym celu.

  Jeżeli Administrator nie będzie w stanie wykazać innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, który wniósł sprzeciw, nadrzędnej wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, usunie niezwłocznie dane osobowe takiego Użytkownika.

  Podstawa prawna: art. 21 RODO

  Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

  Użytkownik ma prawo żądać usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będzie traktowane jako żądanie usunięcia Konta.

  Prawo powyższe przysługuje, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. Użytkownik cofnął zgodę, na której opierało się przetwarzanie, a Administrator nie dysponuje inną podstawą prawną przetwarzania;
  3. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego;
  4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego przepisami obowiązującego prawa;

  Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię zamówień, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z Usług.

  Podstawa prawna: art. 17 RODO

  Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

  Użytkownik ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Uprawnienie to przysługuje, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych przesłanek:

  1. Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – ograniczenia dokonuje się na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – ograniczenia dokonuje się do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

  Podstawa prawna: art. 18 RODO

  Prawo dostępu do danych

  Każdy ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarzamy dane osobowe określonej osoby, a jeżeli ma to miejsce, osoba ta ma prawo:

  1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych osobowych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących jej na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o Profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych do państwa trzeciego;
  3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

  Podstawa prawna: art. 15 RODO

  Prawo do sprostowania danych

  Użytkownik ma prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Wykonanie tego prawa jest możliwe z poziomu Konta, poprzez samodzielną zmianę Ustawień i weryfikację zakresu wprowadzonych w ramach Konta danych. W odniesieniu do danych osobowych niedostępnych z poziomu Konta, Użytkownik ma prawo żądać od Administratora sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

  Podstawa prawna: art. 16 RODO

  Prawo do przenoszenia danych

  Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma prawo również żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Administrator przesyła dane w postaci pliku w formacie PDF. Format ten jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

  Podstawa prawna: art. 20 RODO

  Prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora

  W każdym przypadku, w którym następuje zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych (zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym Profilowanie), Użytkownik ma prawo do zakwestionowania decyzji podjętej w sposób wyłącznie zautomatyzowany, wyrażenia swojej opinii w przedmiocie podjętej decyzji i do żądania interwencji ludzkiej ze strony Administratora. Interwencja ludzka jest realizowana poprzez ponowną ocenę cech, czynników i przesłanek, jakie zostały uwzględnione przy zautomatyzowanym podjęciu decyzji przez upoważnioną przez Administratora osobę i wydanie decyzji innej, niż dotychczasowa lub jej podtrzymanie. W przypadku Profilowania Administrator winien pominąć cechy i czynniki osobowe, które zostały wywnioskowane z danych zebranych w Profilu, a decyzja związana z interwencją ludzką winna zostać podjęta na bazie danych zebranych w Profilu, niebędących formą oceny, analizy lub prognozy danych dostarczonych przez Użytkownika. Prawo powyższe nie przysługuje w przypadku, gdy taka decyzja nie wywołuje Użytkownika żadnych skutków prawnych lub wpływ na jego sytuację jest znikomy. 

  Jeżeli natomiast decyzja podjęta w zautomatyzowany sposób: (i) nie jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Użytkownikiem, a Administratorem; (ii) nie jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; oraz (iii) nie opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą – wyrazem powyższego prawa, przysługującego Użytkownikowi, jest prawo do niepodlegania w zupełności decyzjom podejmowanym w sposób wyłącznie zautomatyzowany. W razie wniesienia żądania skorzystania z niniejszego prawa, Administrator podejmuje wszelkie rozsądne środki, aby proces podejmowania decyzji nie pozostawał wyłącznie zautomatyzowany, tj. aby zapewnić obecność czynnika ludzkiego w co najmniej jednym z jego etapów.

  Podstawa prawna: art. 22 RODO.

  1. Czas reakcji

  Jeżeli Użytkownik, korzystając z uprawnień opisanych w punkcie VIII, występuje do Administratora z odpowiednim żądaniem, Administrator niezwłocznie rozpatruje to żądanie pozytywnie lub negatywnie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak, z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – zachowanie miesięcznego terminu jest niemożliwe, Administrator dopełni obowiązku rozpatrzenia żądania w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o zaistniałych okolicznościach.

  1. Skargi i wnioski

  Administrator zachęca do zadawania pytań i składania wniosków dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz realizacji przysługujących im uprawnień. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru z zakresu ochrony danych osobowych (PUODO), jeżeli uważa, że jej prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane jej na mocy RODO zostały przez Administratora naruszone.

  1. Bezpieczeństwo danych osobowych

  Administrator i podmioty, z którymi współpracuje, dokładają wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym, przetwarzanym w ramach Serwisu, m.in. poprzez zastosowanie szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę wprowadzanych danych uwierzytelniających oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby.

  XII. Zmiany do Polityki Prywatności

  Stosownie do potrzeb Administrator możemy zmieniać i aktualizować Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na stronie głównej Serwisu lub poprzez wiadomość e-mail nadaną do Użytkowników.